Privacybeleid

Welkom, beste bezoeker, klant, gebruiker van MYEDGY producten, geïnteresseerde lezer: je vindt je privacy belangrijk en bent geïnteresseerd in ons privacybeleid. Wij bij MYEDGY hechten ook veel belang aan je privacy en doen er alles aan om daar op een zorgzame en verantwoorde manier mee om te gaan. We willen hierover ook klaar en duidelijk communiceren, daarom hebben wij alle relevante informatie met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens gebundeld in ons privacybeleid.

Het verzamelen en gebruiken van je persoonsgegevens door MYEDGY gebeurt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Dit gaat met name om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, en andere toepasselijke wetgeving zoals bijvoorbeeld de Wet betreffende de elektronische communicatie.

Wie zijn wij?

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door MYEDGY BELGIE, Rijkestraat 2e, 9968 Assenede, KBO-nummer 0835.714.188. Voor meer informatie kan u terecht op hallo(at)myedgy.be en treden op als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken. Dit betekent dat wij bepalen welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, hoe we dat doen en waarom, steeds in lijn met de geldende wet- en regelgeving.

1. Algemeen

MYEDGY leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

MYEDGY stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

2. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Iedereen die gebruik maakt van onze producten en diensten wordt beschermd door dit privacybeleid. Met ‘iedereen’ bedoelen we natuurlijke personen (geen bedrijven of kantoren) van wie we weten wie ze zijn (je bent identificeerbaar, een individu).

We denken aan

• Onze klanten;
• Gezinsleden van onze klanten als zij ook gebruik maken van de MYEDGY diensten;
• Onze ex-klanten;
• Mogelijke toekomstige klanten (prospecten);
• De contactpersonen van onze leveranciers en partners;
• De contactpersonen van onze business klanten;
• De contactpersonen van onze klanten indien van toepassing (bijv. voogd);
• Bezoekers van onze winkels en/of kantoren/bedrijfsgebouwen;
• Bezoekers van onze websites;
• Deelnemers van wedstrijden, acties, enquêtes, webinars, events, …

3. Welke gegevens verwerken wij?

De gegevens die we verwerken kunnen we onderverdelen in drie types, nl. gebruikersgegevens, transactiegegevens, gevoelige gegevens:

Gebruikersgegevens

Dit zijn gegevens die direct aan je persoon gelinkt zijn, onafhankelijk van je producten of diensten

Identificatiegegevens: persoonsgegevens die je als gebruiker van onze producten en diensten kunnen identificeren zoals je naam en adres, je geboortedatum, je ID kaart nummer, je rijksregisternummer, een kopie van je paspoort of ID kaart, je foto, je nummerplaat (als je bijv. een MYEDGY kantoor bezoekt), beeldopname camera’s als je een shop of ons kantoor bezoekt, contactgegevens: persoonsgegevens die ons toelaten contact met je op te nemen zoals je telefoonnummer, je e-mailadres,…;
Contractgegevens: persoonsgegevens gerelateerd aan je contract zoals de producten die je bij ons hebt, je klantennummer, facturatie- en betalingsgegevens, contracten bestelbevestiging, technische gegevens zoals persoonsgegevens verbonden aan je website zoals de whois data van je domeinnaam…;

Transactiegegevens

Dit zijn gegevens die gelinkt zijn aan het gebruik van je MYEDGY diensten en gegevens die aangemaakt worden door je verbruik van de MYEDGY diensten.

Gevoelige gegevens

Bepaalde persoonsgegevens zijn gevoeliger van aard en worden extra beschermd door de privacywetgeving.

De privacywetgeving plaatst gevoelige data in een afzonderlijke categorie. Dit betreft persoonsgegevens gelinkt aan je gezondheid, seksuele voorkeuren, politieke opvattingen, etnische afkomst, religie, biometrische data, strafblad, … MYEDGY verzamelt en gebruikt deze data in de regel niet.

4. Hoe verkrijgen wij deze persoonsgegevens?

Dat kan op verschillende manieren:

• We ontvangen de gegevens rechtstreeks van jou zoals bijv. wanneer je een contract afsluit, wanneer je contact opneemt met onze klantendienst, meedoet aan een wedstrijd, een enquête of een contactformulier invult, reageert op een forumbericht, …
• We wijzen je persoonsgegevens toe voor het gebruik van onze producten en diensten zoals bijv. een domeinnaam, een e-mailadres, een IPadres, een telefoonnummer, klantennummer, logincode(s) en wachtwoorden.
• Door de afgifte van een visitekaartje of andere registratie op een beurs of via een persoonlijk contact.
• Tenslotte verkrijgen wij ook persoonsgegevens via derden.

Enkele voorbeelden:

o Wij verkrijgen gegevens via verbonden ondernemingen binnen de MYEDGY groep, bijv. in het kader van een overname;
o Wij verkrijgen data van sociale mediakanalen zoals Facebook, Google, LinkedIn, … (bijv. wanneer je gebruik maakt van je sociale media profiel om in te loggen of wanneer je via dit kanaal contact met ons opneemt).

5. Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het doel te bereiken. Hier beneden lijsten we de doeleinden op. We geven tevens mee wat onze rechtsgrond is om je persoonsgegevens te mogen inzamelen en gebruiken. In het algemeen verwerken wij jouw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:

o in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van een contract;
o om te voldoen aan een wettelijke verplichting; en/of
o voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van jouw privacy.

Is het verwerken van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor één van deze drie redenen, dan vragen wij steeds je toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken.

6. Doeleinden van de verwerking

Algemene doeleinden:

MYEDGY zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van MYEDGY om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
  • Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website of in onze database met het oog op het gebruik van onze Onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • Categorie 4: doeleinden cookies, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Myedgy.be uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Myedgy.be, haar producten en/of diensten. Myedgy.be kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Myedgy.be bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Myedgy.be, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Myedgy.be failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Myedgy.be geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Myedgy.be zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Myedgy.be uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Myedgy.be zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Myedgy.be uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Myedgy.be zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

7. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Myedgy.be en U.

Data voor direct marketing doeleinden worden heden steeds verzameld mits opt-in. Wanneer u niet verder met Myedgy.be in dat kadert wenst te communiceren, dan kan u zich uit onze database laten verwijderen. (zie verder).

8. Uw rechten

Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Myedgy.be. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail of per post naar Myedgy.be, Rijkestraat 2e, 9968 Assenede, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  [email protected].

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

9. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Myedgy.be aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

10. Toegang door derden

Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

11. Cookies

Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Myedgy.be en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. Meer informatie kan u terug vinden op ons cookiebeleid.

12. Uw toestemming

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail of per post naar Myedgy.be, Rijkestraat 2e, 9968 Assenede.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Tijdens uw bezoek aan de site van Myedgy.be, meerbepaald wanneer u het deel betreedt dat aan de klanten voorbehouden wordt door een login en paswoord te vermelden, kunnen wij informatie opslaan op uw computer onder de vorm van een Cookie of van een gelijkaardig bestand. Die informatie maakt het ons mogelijk om u een betere dienstverlening te bieden. Met de meeste internetbrowsers kan u de Cookies van uw harde schijf verwijderen, ze blokkeren of vragen dat de browser u van hun aanwezigheid op de hoogte brengt vooraleer ze definitief worden opgeslagen. Om meer over die functies te weten te komen, kan u de instructies lezen die verschijnen op het informatiescherm van uw browser.