Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website https://www.myedgy.be/. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door MYEDGY BELGIE, Rijkestraat 2e, 9968 Assenede, KBO-nummer 0835.714.188. Voor meer informatie kan u terecht op hallo(at)myedgy.be.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren MYEDGY of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van MYEDGY de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website
U verbindt zich er onder meer toe om:

de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken
geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt
de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)
de website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom
de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van MYEDGY, behalve als daarom verzocht werd door de ontvanger

Bij miskenning door u van de intellectuele rechten, andere rechten van MYEDGY of derden, verbindt u zich ertoe MYEDGY of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen als gevolg van een inbreuk hierop.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

MYEDGY kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de MYEDGY-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Cookies

De website van MYEDGY maakt gebruik van cookies.
Meer informatie over het cookiebeleid en de verschillende aanpassingsmogelijkheden

IP-adressen

Op de fora wordt bij het posten van een bericht het IP-adres van de poster (de auteur van de post) weergegeven. Soms is ook het IP-adres van een proxyserver zichtbaar tussen haakjes. Het doel daarvan is de authenticiteit en de integriteit van de berichten te verhogen door te vermijden dat iemand berichten post uit naam van iemand anders. In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan dat IP-adres ook doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten (“informatie”) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. MYEDGY staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. MYEDGY is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, als die, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die die virussen kunnen veroorzaken. MYEDGY behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. MYEDGY heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van die websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door MYEDGY houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s.

Adviezen via de website

Als er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden die adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat MYEDGY daarvoor aansprakelijk kan gesteld worden. U moet altijd een deskundige ter zake raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitste advies.

Links naar de MYEDGY-website

Het aanleggen van hyperlinks naar de website www.MYEDGY.be is alleen toegestaan voor zover die hyperlinks naar de homepage van de website leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MYEDGY. Het gebruik van deze website in websites of elementen van websites van derden (bv. door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Wachtwoorden en beveiligde delen van de website

U hebt een wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website (bv. om support tickets te beheren). De betreding van die delen zonder wachtwoord is strikt verboden. Als u dergelijk wachtwoord hebt ontvangen, moet dit wachtwoord vertrouwelijk en geheim worden gehouden. U moet MYEDGY onmiddellijk inlichten als één van uw wachtwoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of als u dergelijk wachtwoord heeft ontvangen van een partij verschillend van MYEDGY. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw wachtwoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Als MYEDGY reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de website in gevaar is, kan MYEDGY uw wachtwoord wijzigen en u aldus de toegang tot de beveiligde delen van haar website weigeren (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van betwistingen m.b.t. deze website zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-vlaanderen bevoegd.